For å gjøre informasjon om støy og støysoner tilgjengelig og pedagogisk for ansatte er det vanlig å lage et støysonekart over bedriften. Dette lages ofte som en enkel plakat med fargekoder som angir støynivå på de forskjellige stedene.

Det er også vanlig å informere på støykartet når hørselvern er påbudt eller anbefalt i de forskjellige sonene.