Støy er uønsket lyd. Den deles ofte inn i to kategorier; irriterende støy og skadelig støy.

Irriterende støy er den støyen vi vanligvis omgir oss med til daglig som maskinstøy fra kontormaskiner (eks skrivere), ventilasjonsanlegg etc. Skadelig støy er lyd med så høye intensiteter at den kan forårsake skade på hørselen.

Hørselstap som skyldes støy på arbeidsplassen er den vanligste arbeidsrelaterte sykdommen i Norge og Europa. Hørselstap utgjør om lag halvparten av rapporterte, arbeidsrelaterte sykdommer Arbeidstilsynet mottar årlig. De verste kildene til dette er industri, bygg og anlegg, transport og lagring samt forsvaret. (kilde. Arbeidstilsynet)

Hørselstap forårsaket av støy er uhelbredelig og har en rekke konsekvenser utover det å høre dårlig. Støy kan påvirke hjerte og kar-systemet, øke blodtrykket, muskelspenninger, fordøyelsesbesvær og forårsake stress. Impulstøy med høyt lydtrykk kan gi umiddelbar og uopprettelig skade. Men selv lavt støynivå, over lange arbeidsdager, kan virke irriterende, trettende og redusere konsentrasjonsevnen. Og dessverre er det et økende problem.

Arbeidsmiljølovens støyforskrifter er omfattende og krevende. Dagens krav til systematisk helse-, miljø og sikkerhetskrav stiller bedrifter ovenfor store utfordringer. Men arbeidsmiljøloven slår fast at det er arbeidsgivers ansvar at det blir foretatt støymålinger i bedriften, hørselsmålinger av ansatte å sørge for adekvate tiltak og verneutstyr.

Dessverre viser både erfaringer og statistikker at dette ikke fungerer optimalt. Vårt kurs tar sikte på å dekke den delen av bedriftens pålagte HMS ansvar som omhandler støy, tiltak mot støy samt gi råd og veiledning.